Jesteś tutaj

Zmiany w przepisach o ochronie znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

27 czerwca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1086).

Przedmiotowa nowelizacja jest wynikiem przyjęcia 28 czerwca 2018 r. przez Radę Ministrów dokumentu rządowego pn. "Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców", zgodnie z którym Członkowie Rady Ministrów zobowiązani byli do podjęcia działań zmierzających do zmiany pozostających w ich właściwości aktów prawnych przewidujących obowiązek stosowania pieczęci lub pieczątek przez ww. podmioty.

W uzasadnieniu do projektu przywołanego na wstępie rozporządzenia czytamy: " Obowiązek stosowania pieczęci jako obligatoryjnej formy identyfikacji osoby kierującej pracami geodezyjnymi stanowi nadmierny formalizm, przy wątpliwej wartości uwiarygadniającej tę osobę."

Znalazło to wyraz w załączniku do rozporządzenia zmieniającego, który określa wzór zawiadomienia o umieszczeniu na nieruchomości znaku geodezyjnego, grawimetrycznego magnetycznego lub budowli triangulacyjnej.
Ponadto wprowadzono również z miany redakcyjne i dostosowawcze brzmienie obowiązującego rozporządzenia do obowiązujących przepisów prawa. W  brzmieniu § 9 pkt 2 i § 11 pkt 1 zrezygnowano z wskazywania Ii II klasy osnowy geodezyjnej. Brzmienie ww. przepisów zostało dostosowane do klasyfikacji osnów podstawowych, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 352).

 

Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 14/06/2019 - 12:27
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Grzelak
Data aktualizacji: 14/06/2019 - 12:27