Jesteś tutaj

Zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym

8 sieprnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1509).

Powyższa ustawa w art. 2 pkt 1 i 2 wprowadza zmiany do ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Mowa o:

  • art. 23 ust. 7, który otrzymuje brzmienie:

Starosta, niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1-3, oraz wyciągów z operatów szacunkowych, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65, 1250 i 1271), wpisuje dane z nich wynikające do ewidencji gruntów i budynków oraz do rejestru cen i wartości nieruchomości w zakresie wynikającym z tej ewidnecji lub rejestru.

Przedmiotowa zmiana jest wynikiem uchylenia art. 158 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie, którego rzeczoznawcy majątkowi zobowiązani byli do przekazywania organowi prowadzącemu ewidencję gruntów i budynków operatów szacunkowych.

  • art. 53b ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2023 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej na zasadach stosowanych przed 1 stycznia 2014 r. lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi.

Ustawa z 20 lipca 2017 r. wchodzi w życie 1 września 2017 r. W przypadku art. 53b ust. 2 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, zmiany te obowiązują już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. od 23 sierpnia 2017 r.

Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 09/08/2017 - 09:14
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Grzelak
Data aktualizacji: 09/08/2017 - 09:14