Jesteś tutaj

Zgłoszenie zbioru objętego infrastrukturą informacji przestrzennej do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej

Zgodnie z art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury  informacji przestrzennej, dotyczące:

 1. państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 2. ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
 3. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 4. państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
 5. państwowego rejestru nazw geograficznych,
 6. ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
 7. rejestru cen i wartości nieruchomości,
 8. obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 – 1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu,
 9. obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu,
 10. szczegółowych osnów geodezyjnych,
 11. zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489, z późn. zm.) infrastruktura informacji przestrzennych obejmuje zbiory danych przestrzennych:

 1. odnoszące się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z nim powiązane,
 2. występujące w postaci elektronicznej,
 3. utrzymywane przez:
  1. organ administracji lub w jego imieniu, które zgodnie z jego zadaniami publicznymi są tworzone, aktualizowane i udostępniane,
  2. osobę trzecią, której umożliwiono włączenie się do infrastruktury,
 4. należące do co najmniej do jednego z tematów danych przestrzennych określonych w załączniku do tej ustawy.

W myśl art. 13 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej Główny Geodeta Kraju tworzy i utrzymuje geoportal infrastruktury informacji przestrzennej jako centralny punkt dostępu do usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 tej ustawy, w pełnym zakresie tematycznym i terytorialnym infrastruktury oraz prowadzi publiczne dostępną ewidencję zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadaje im jednolite identyfikatory.

Na podstawie wyżej wymienionego artykułu 10, organ administracji zgłasza do wyżej wymienionej ewidencji zbiory oraz usługi danych przestrzennych objętych infrastrukturą, niezwłocznie po utworzeniu tych zbiorów lub uruchomieniu tych usług, powiadamiając o zgłoszeniu właściwy organ wiodący.

Wzór zgłoszenia do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 201, poz. 1333). (patrz zakładka Druki i wzory)

Zgodnie z art. 10 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej włączenie do infrastruktury zbiorów i usług danych przestrzennych należących do osób trzecich może nastąpić na ich wniosek, za zgodą właściwego organu wiodącego lub z inicjatywy organu wiodącego za zgodą osób trzecich, jeżeli jest to zgodne z interesem publicznym, a włączane zbiory i usługi danych przestrzennych odpowiadają obowiązującym standardom technicznym.

Dane jakie zawiera wniosek o włączenie do infrastruktury zbiorów i usług danych przestrzennych należących do osób trzecich zostały określone w ust. 2 wyżej wymienionego art. 10 ustawy infrastrukturze informacji przestrzennej.

Informacja dla gmin

Zgodnie z art. 4 ust. 1a, pkt 6 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Zbiór ten podlega rejestracji w trybie przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

***

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (zwana dalej ustawą zmieniającą), znowelizowała, między innymi, przepis art. 7b ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana dalej ustawą zmienianą), w którym zawarte zostały kompetencje i zadania należące do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Zgodnie z pkt 4 ust. 1 tego artykułu ustawy zmienianej oraz § 14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnienie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837) do zadań wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego należy ewidencjonowanie lokalnych systemów informacji o terenie, tworzonych z wykorzystaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W myśl art. 1 pkt 7 oraz art. 16 ustawy zmieniającej od 12 lipca 2014 r. wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego nie jest organem właściwym do ewidencjonowania lokalnych systemów informacji o terenie. Ponadto, art. 3 ustawy zmieniającej stanowi o zamknięciu prowadzonych dotychczas ewidencji przedmiotowych systemów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej.

(Artykuł 19 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej na podstawie, którego wydane zostało rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych (…) w pkt 16 lit. 4 artykułu 1 ustawy zmieniającej został uchylony. Wobec czego, przedmiotowe rozporządzenie 12 lipca 2014 r. nie jest aktem powszechnie obowiązującym).

Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 16/03/2012 - 10:24
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14/07/2014 - 07:56