Jesteś tutaj

Wymagania techniczne dotyczące włączania danych stacji referencyjnych do państwowego zasoby geodezyjnego i kartograficznego

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. nr 263, poz. 1572) do wykonywania pomiarów metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS wykorzystuje się system ASG – EUPOS oraz inne systemy stacji referencyjnych, jeżeli dane określające położenie tych stacji włączone zostały do PZGiK, a serwisy tych systemów zapewniają osiągnięcie dokładności położenia szczegółów terenowych z wymaganą dokładnością.

W związku z napływaniem do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu pytań oraz brakiem uregulowań prawnych dotyczących kwestii warunków włączania stacji referencyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z prośbą o wskazanie kierunku postępowania w przypadku wpłynięcia do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wniosku o włączenie lokalnej stacji referencyjnej do zasobu.

W odpowiedzi na powyższe, pismem z 12 grudnia 2013 r., znak: GI-GSOP.621.5.2013, Główny Geodeta Kraju udzielił istotnych w tej sprawie wyjaśnień, a także, w załączeniu do tego pisma, przekazał „wymagania techniczne dotyczące włączania danych stacji referencyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. W przedmiotowych wymaganiach technicznych” zostały omówione wymagania oraz opisane warunki włączania danych stacji referencyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 02/01/2014 - 12:12
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 02/01/2014 - 12:20