Jesteś tutaj

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

INFORMACJA

Z dniem 31 lipca 2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 782).
Art. 1 pkt. 37 tej ustawy wprowadza, między innymi, zmianę brzmienia art. 44b ust. 5 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. dotychczasową treść:

Dzienniki praktyki zawodowej wydaje, na wniosek osoby zainteresowanej, właściwy miejscowo wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

zastępuje treścią:

Dzienniki praktyki zawodowej wydaje, na wniosek osoby zainteresowanej, Główny Geodeta Kraju.

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela:

Wydział Kwalifikacji i Szkoleń Zawodowych Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej GUGiK,

 tel.: 22 56 31 313,
e-mail: gugik@gugik.gov.pl

Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 26/01/2012 - 08:08
Ostatnia aktualizacja: Marta Stachowiak
Data aktualizacji: 03/08/2020 - 10:54