Jesteś tutaj

Sygnały obywatelskie

Jednym z podstawowym praw każdego obywatela, wynikających z Konstytucji RP, jest składanie skarg, wniosków i petycji, a organy władzy publicznej moją obowiązek ich rozpatrzenia. Uprawnienie to jest określane mianem prawa petycji, czyli prośby wnoszonej do władz.

Konstytucja i Kodeks postępowania administracyjnego rozróżniają trzy rodzaje sygnałów: skargi, wnioski i petycje, które mogą być składane w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Przedmiotem:

  • skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy administracji albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw; art. 227 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
  • wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności; art. 241 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
  • petycji może być żądanie – w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji; art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach

31 lipca 2015 r. został udostępniony serwis OBYWATEL.GOV.PL. W serwisie przedstawionych jest kilkadziesiąt najpopularniejszych usług świadczonych przez administrację publiczną, opisanych w przystępny sposób oraz wskazujących na to w jaki sposób obywatele, i nasi Klienci jednocześnie, mogą załatwić dane sprawy (jakie przygotować dokumenty, gdzie załatwić sprawę).

Obok wspomnianego serwisu uruchomiona została także infolinia Informacja dla obywatela (nr 222 500 115 – numer centrali w KPRM), jako system mający na celu ułatwienie obywatelom telefonicznego dostępu do informacji o usługach publicznych, z możliwością zgłaszania problemów, opinii i uwag.

W ramach uruchomionej infolinii swoją pomoc świadczą także pracownicy Punktu Obsługi Klienta w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, którzy pod numerem telefonu 222 500 117 w godz. od 8 do 16 w dni robocze udzielają wyjaśnień i informacji, wszystkim chcącym załatwić swoje sprawy urzędowe.

/źródło: "Rozpatrywanie sygnałów obywatelskich. Rekomendacje", Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2015/

Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 13/06/2016 - 10:56
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Grzelak
Data aktualizacji: 13/06/2016 - 10:59