Jesteś tutaj

Stanowisko Głównego Geodety Kraju

Interpretacja przepisów rozporządzenia w sprawie bazy danych GESUT w zakresie sieci ciepłowniczej

Główny Geodeta Kraju zajął stanowisko odnośnie uregulowań zawartych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r., poz. 1938) dotyczących sieci ciepłowniczej.

Nowe Pgik - FAQ na stronie GUGiK

Główny Geodeta Kraju  na swojej stronie internetowej publikuje informacje oraz pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami dotyczące zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dla ułatwienia pytania zostały podzielone na cztery kategorie tematyczne: Dane i usługi systemu ASG-EUPOS, Narady koordynacyjne i GESUT, Opłaty i licencje  oraz Uprawnienia zawodowe.

Błędy w treści Załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Główny Geodeta Kraju informuje, że do treści Załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntow i budynków (Dz.U. z 2013 r., poz. 1551), na etapie redakcyjnym, wkradły się błędy do niektórych matematycznych wzorów zamieszczonych w tym załączniku.

Nadawanie cech dokumentom wydawanym z baz danych operatu ewidencji gruntów i budynków

W związku z wątpliwościami dotyczącym nadawania cech dokumentom wydawanym z baz danych operatów ewidencji gruntów i budynków po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2013 r. poz. 1551), wystąpiono do Głównego Geodety Kraju z prośbą o ustosunkowanie się do sygnalizowanych problemów i zajęcie stanowiska.

Wymagania techniczne dotyczące włączania danych stacji referencyjnych do państwowego zasoby geodezyjnego i kartograficznego

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. nr 263, poz. 1572) do wykonywania pomiarów metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS wykorzystuje się system ASG – EUPOS oraz inne systemy stacji referencyjnych, jeżeli dane określające położenie tych stacji włączone zostały do PZGiK, a serwisy tych systemów zapewniają osiągnięcie dokładności położenia szczegółów terenowych z wymaganą dokładnością.

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów leśnych

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) gleboznawczą klasyfikacją gruntów powinny być objęte wszystkie grunty rolne i leśne. Sposób i tryb przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów określa, obowiązujące od 29 listopada 2012 r., rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246).

Ujawnianie punktów granicznych w Bazie Roboczej

Ujawnianie w „roboczej bazie danych” współrzędnych punktów granicznych i pola powierzchni działki ewidencyjnej na podstawie wyników pomiaru – interpretacja przepisów § 67 i 68 rozporządzenia MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572).

Ujawnianie w operacie ewidencji gruntów i budynków nowego konturu „Wsr”

Czynności związane z ustalaniem przebiegu konturów użytków gruntowych, ich pomiar oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji operatu ewidencyjnego w zakresie zmienionych użytków gruntowych są pracami geodezyjnymi, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287). Standardy techniczne wykonywania tych prac określają przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.

Strony