Jesteś tutaj

Rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

W Dzienniku Ustaw z 2014 r. pod poz. 176 opublikowano rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Rozporządzenie wejdzie w życie 22 lutego br.

Z tym dniem straci moc obowiązujące obecnie rozporządzenie ministra infrastruktury z 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U Nr143, poz. 1396).

Rozporządzenie określa sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej, w tym:

  • tryb składania dokumentów, warunki uznawania praktyki zawodowej, a także sposób prowadzenia dziennika praktyki zawodowej, jego wzór i wysokość opłaty za jego wydanie;
  • organizację i sposób działania komisji kwalifikacyjnej oraz sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i ustalania jego kosztów;
  • wzory świadectw stwierdzających nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii;
  • warunki, które powinien spełniać program kształcenia osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w objętych ustawą deregulacyjną zakresach, tak aby komisja kwalifikacyjna mogła uznać umiejętności, jako spełniające wymagania do nadania uprawnień zawodowych;
  • wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz tryb jej pobierania;
  • wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej.

Istotne uregulowania w przepisach przejściowych i końcowych:

  • do postępowań kwalifikacyjnych wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe;
  • osoby zainteresowane, które rozpoczęły praktykę zawodową przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą dokumentować przebieg praktyki zawodowej według przepisów dotychczasowych tylko w odniesieniu do prac geodezyjnych lub kartograficznych rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;
  • z chwilą powołania przez Głównego Geodetę Kraju komisji kwalifikacyjnej zorganizowanej w sposób określony w niniejszym rozporządzeniu postępowania kwalifikacyjne wszczęte i niezakończone przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia są kontynuowane przez tę komisję;
  • dokumentacja postępowań kwalifikacyjnych będących w toku w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlega przekazaniu komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w rozporządzeniu, w terminie siedmiu dni od dnia jej powołania.
Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 10/02/2014 - 08:41
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10/02/2014 - 08:42