Jesteś tutaj

Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013 r., poz. 249).

Rozporządzenie wchodzi w życie 9 marca 2013 r.

Rozporządzenie określa:

  • sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,
  • treść, formę przekazywania zawiadomień o zmianach danych, dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla innych rejestrów włączonych do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

Celem głównym systemu jest usprawnienie procesu pozyskiwania i wymiany danych, aktualizacji i udostępniania informacji o nieruchomościach, gromadzonych w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych. Rejestrami publicznymi objętymi przez ZSIN są ponadto: PESEL, REGON, TERYT, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Założenia dotyczące architektury ZSIN określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

W ramach systemu będzie funkcjonować centralne repozytorium danych ewidencji gruntów i budynków, za prowadzenie którego odpowiedzialny jest Główny Geodeta Kraju. Dane zawarte w centralnym repozytorium pod względem treści są kopią danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez właściwe organy administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Centralne repozytorium jest na bieżąco aktualizowane w powiązaniu z procesem aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez starostów (odpowiednio prezydentów miast na prawach powiatu). Nowe lub zmodyfikowane dane ewidencyjne są przekazywane do centralnego repozytorium z chwilą ich wprowadzenia do bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Dane do centralnego repozytorium są przekazywane w postaci plików sformatowanych zgodnie ze schematem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków).

Specyfikację schematów aplikacyjnych UML danych zawartych w centralnym repozytorium określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem zawiadomienia o zmianach danych w ewidencji gruntów i budynków będą kierowane do właściwego sądu rejonowego, który prowadzi księgę wieczystą w systemie informatycznym oraz do właściwego organu podatkowego (podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub leśnego). Z kolei do starostów będą kierowane zawiadomienia o zmianach danych w centralnej bazie ksiąg wieczystych i rejestrze PESEL.

Treść zawiadomień oraz ich schematy aplikacyjne XML określają odpowiednio załącznik nr 3, 4 i 5 do rozporządzenia.

Główny Geodeta Kraju udostępnia podmiotom, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, informacji pochodzących z ewidencji gruntów i budynków zawartych w centralnym repozytorium.

Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 25/02/2013 - 13:06
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25/02/2013 - 13:35