Jesteś tutaj

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

(Dz. U. z 2013 r. poz. 383)

Rozporządzenie określa:

 1. zakres informacji gromadzonych w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 2. zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000,
 3. organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia baz danych, o których mowa w pkt 1 i 2,
 4. tryb i standardy techniczne aktualizacji baz danych, o których mowa w pkt 1 i 2,
 5. tryb i standardy techniczne udostępniania baz danych, o których mowa w pkt 1 i 2,
 6. tryb i standardy techniczne udostępniania baz danych, o których mowa w pkt 1 i 2,
 7. tryb i standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.

Zgodnie z treścią rozporządzenia baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) prowadzona będzie dla obszaru całego kraju, natomiast baza danych BDOT500 prowadzona będzie dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich. Obiekty obu baz będą wyłącznie obligatoryjne.

Zawartość nowotworzonej bazy danych BDOT500 będą stanowiły wybrane obiekty mapy zasadniczej, prowadzonej zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami technicznymi, a nie będące obiektami pozostałych baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Mapa zasadnicza w świetle nowych regulacji prawnych będzie tworzona na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych:

 • państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 • szczegółowych osnów geodezyjnych,
 • państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
 • ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
 • obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000,1:5000,
 • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Katalog obiektów bazy danych GESUT i BDOT500 oraz Modelu Podstawowego określa załącznik nr 1, klasyfikację obiektów bazy danych GESUT i BDOT500 na trzech poziomach szczegółowości z oznaczeniami kodowymi określa załącznik nr 2, wytyczne techniczne wprowadzania obiektów do bazy danych GESUT i BDOT500 określa załącznik nr 3, natomiast schemat aplikacyjny UML i GML dla baz danych GESUT i BDOT500 oraz Modelu Podstawowego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia

Rozporządzenie wchodzi w życie 5 kwietnia 2013 r.

Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 27/03/2013 - 09:32
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27/03/2013 - 09:35