Jesteś tutaj

Przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1205, z późn. zm.) przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I – III wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Niemniej, w myśl ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych przepisów tej ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach administracyjnych miast.

Do chwili wejścia w życie, tj. 5 września 2014 r. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1101), zwana ustawą zmieniającą, powyższa regulacja zapisana była w art. 5b ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Obowiązujący dotychczas art. 5b, na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy zmieniającej, został uchylony. Regulacja ta, zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej, została natomiast zawarta w obowiązującym od 5 września 2014 r. art. 10a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 04/12/2014 - 13:11
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Grzelak
Data aktualizacji: 04/12/2014 - 13:11