Jesteś tutaj

Obronność i bezpieczeństwo państwa

W Dzienniku Ustaw 21 stycznia 2015 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposobu współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej.

W myśl tego rozporządzenia dla obronności i bezpieczeństwa państwa mają znaczenie następujące rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych:

  1. projektowanie i wykonywanie pomiarów: geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych oraz astronomicznych, a także obliczanie i przetwarzanie wyników tych pomiarów, w związku z:
  • zakładaniem podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz prowadzeniem państwowego rejestru tych osnów,
  • tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 i 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej „ustawą” (baza danych obiektów topograficznych oraz baza danych obiektów ogólnogeograficznych),
  • wykonywaniem standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000 oraz 1:1 000 000;
  1. projektowanie i wykonywanie zobrazowań lotniczych oraz zobrazowań satelitarnych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie;
  2. tworzenie zbiorów danych określonych w art. 4 ust. 1a pkt 1–4, 6, 8, 9 i 11 ustawy.

Rozporządzenie weszło w życie 22 stycznia 2015 r.

Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 26/01/2015 - 09:14
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Grzelak
Data aktualizacji: 26/01/2015 - 09:16