Jesteś tutaj

Nowelizacja ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Z dniem 15 sierpnia 2019 r. wejdzie w życie zmiana przepisów art. 40b ust. 2 pkt 4 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne na mocy art 4 ustawy  z dnia  13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

Rozszerzona zostanie lista podmiotów na żądanie, których nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego.

Art. 4. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 i 730) w art. 40b w ust. 2 w pkt 4 w lit. c kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) Krajowego Zasobu Nieruchomości w związku z jego działaniami mającymi na celu regulację stanu prawnego nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2363 oraz z 2019 r. poz. 1309), oraz zbycie lub udostępnienie nieruchomości wchodzących w skład tego zasobu.”.

Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 12/08/2019 - 15:12
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Grzelak
Data aktualizacji: 12/08/2019 - 15:13