Jesteś tutaj

Nowelizacja rozporządzenia ws. Ewidencji gruntów i budynków

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1551 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Rozporządzeniem dokonano zmian w rozporządzeniu ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38, poz. 454).

Zmiana przepisów związana jest z koniecznością dostosowania ich to dyrektywy INSPIRE, a także ustaw o infrastrukturze informacji przestrzennej, o gospodarce nieruchomościami oraz o własności lokali. Nowelizacja ma także zapewnić harmonizację ewidencji gruntów i budynków z innymi zbiorami państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W założeniu prawodawców powinna ponadto ujednolicić EGiB prowadzone w różnych powiatowych bazach.

Najważniejsze zmiany w tym akcie to:

 1. Uzupełnienie definicji pojęć, np. granica działki ewidencyjnej, budynek, kondygnacja.
 2. Uzupełnienie lub doprecyzowanie dotychczasowych przepisów określających zasady prowadzenia EGiB, w szczególności w zakresie:
  • modelu pojęciowego danych ewidencyjnych
  • ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych,
  • oznaczania punktów granicznych i dokładności wyznaczania ich położenia,
  • wykazywania pola powierzchni działek ewidencyjnych,
  • systematyki użytków gruntowych oraz zaliczania gruntów do poszczególnych rodzajów użytków gruntowych,
  • treści standardowych raportów tworzonych na podstawie danych ewidencyjnych,
  • procedur administracyjnych dotyczących aktualizacji operatu ewidencyjnego.
 3. Rozszerzenie zakresu informacji o budynkach gromadzonych w ewidencji – głównie ze względu na potrzeby statystyki publicznej.
 4. Wprowadzenie GML jako podstawowego formatu wymiany danych ewidencyjnych. Ułatwi to wymianę danych z innymi rejestrami, w tym ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Nieruchomościach.
 5. Rozszerzenie treści zestawień zbiorczych danych ewidencyjnych.

Nowelizacja wejdzie w życie 31 grudnia br.

Przepisy przejściowe zakładają jednak, że:

 1. Ujawnione w EGiB przed wejściem w życie rozporządzenia pola powierzchni działek, które obliczone zostały na podstawie innych danych niż współrzędne prostokątne płaskie lub na podstawie współrzędnych prostokątnych płaskich niespełniających kryterium dokładności określonego w § 62 ust. 1 rozporządzenia, oraz które zapisane zostały w tej bazie z precyzją do 0,01 ha, zachowują swoja ważność do czasu pozyskania przez starostę dokumentów upoważniających do wprowadzenia stosownych zmian w tej bazie danych i zawierających pola powierzchni obliczone na podstawie współrzędnych prostokątnych płaskich wyznaczonych z wymaganą dokładnością.
 2. Dostosowanie EGiB oraz związanych z nią systemów teleinformatycznych do znowelizowanych przepisów, a także wdrożenie systemu do prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości ma nastąpić w ciągu 3 lat od wejścia w życie rozporządzenia, czyli do końca 2016 r.3) Dane ewidencyjne, o których mowa w § 63 ust. 1 pkt 20-26 rozporządzenia, ujawnia się w EGiB w odniesieniu do budynków oddanych do użytkowania po 31 grudnia br. Chodzi tu o:
  • informacje, czy budynek został oddany do użytkowania w całości lub w części,
  • oznaczenie części budynku oddanej do użytkowania,
  • datę oddania do użytkowania budynku lub części budynku,
  • liczbę mieszkań według dokumentacji budowy w budynku mieszkalnym:
  • łączną liczbę izb w budynku mieszkalnym,
  • datę rozbiórki całego lub części budynku,
  • przyczynę rozbiórki budynku lub jego części.
 3. 31 grudnia 2016 r. przestaje obowiązywać standard wymiany danych ewidencyjnych (SWDE) określony w starym rozporządzeniu i zostaje on zastąpiony formatem GML. Do tego czasu stosowanie formatu wymiany danych GML może odbywać się za zgodą zainteresowanych stron.
 4. Modernizacja EGiB ma być zakończona do końca 2014 r. dla miast oraz do końca 2016 r. dla terenów wiejskich. Dotychczasowe przepisy mówiły odpowiednio o końcu 2005 r. i 2010 r.
Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 18/12/2013 - 12:54
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 18/12/2013 - 12:57