Jesteś tutaj

Nowa Ewidencja zbiorów i usług IIP

8 grudnia br. weszły w życie przepisy rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2284). Głównym cel nowelizacji jest usprawnienie ewidencjonowania zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

Najistotniejsze zmiany:

  • wprowadzenie mechanizmów weryfikacji zgłoszeń do ewidencji – dopiero po jej przeprowadzeniu zbiór/usługa będą publikowane w ewidencji (Główny Geodeta Kraju niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia zweryfikuje jego prawidłowość w uzgodnieniu z organem administracji, który je przekazał),
  • wprowadzenie obowiązku przekazywania tych zgłoszeń drogą elektroniczną(zgłoszenie usługi musi zawierać również jej adres URL (Zmiana ta została wprowadzona w związku z analizą treści ewidencji dokonaną przez GGK. W jej wyniku ustalono, że w przypadku niektórych zaewidencjonowanych zbiorów nie zgłoszono żadnych usług albo podano wszystkie serwisy wymagane przepisami prawa, co było stanem nieprawdziwym),
  • zmiana formy prowadzenia ewidencji (Obecnie jest ona zapisywana jako plik Excel, a po zmianie ma być prowadzona w systemie teleinformatycznym, którego baza danych jest zintegrowana z geoportalem IIP),
  • ustanowienie procedury weryfikacji  dotychczasowych zapisów informacji dokonanych w ewidencji przed wejściem w życie nowelizacji.

Weryfikacja ma zostać przeprowadzona w ciągu 3 miesięcy przez GGK w uzgodnieniu z organem, na podstawie którego zgłoszenia dokonano wpisu w ewidencji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości GGK zamieści stosowną adnotację. Oznacza to, że kompletna ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych IIP powinna być gotowa do 8 marca 2019 roku.

https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug

Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 11/12/2018 - 11:29
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Grzelak
Data aktualizacji: 11/12/2018 - 11:29