Jesteś tutaj

Informacja publiczna

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764, z późn. zm.) każdemu przysługuje (z zastrzeżeniem art. 5 tej ustawy) prawo do informacji publicznej.

W przypadku kiedy informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) lub w centralnym repozytorium, w myśl art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej podlega ona udostępnieniu na wniosek.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Natomiast, jeżeli informacja nie może być udostępniona we właściwym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie (14 dni) wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku /art. 13 ust. 1 i 2 ustawy/

Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób i w formie zgodnych ze złożonym wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i formie określonych we wniosku. W przypadku kiedy informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób określony przez wnioskodawcę, powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeśli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się /art. 14 ust. 1 i 2 ustawy/

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji administracyjnej /art. 16 ust. 1 ustawy/

Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 09/06/2016 - 13:46
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Grzelak
Data aktualizacji: 09/05/2018 - 10:41