Jesteś tutaj

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów leśnych

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) gleboznawczą klasyfikacją gruntów powinny być objęte wszystkie grunty rolne i leśne. Sposób i tryb przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów określa, obowiązujące od 29 listopada 2012 r., rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246).

Przywołane przepisy, co do zasady, nie wprowadziły różnego traktowania lasów w kwestii gleboznawczej klasyfikacji gruntów w zależności od ich stanu prawnego.

Po wejściu w życie rozporządzenia z dnia 12 września 2012 r., biorąc pod uwagę fakt, iż lasy w granicach miast (lasy komunalne) do 27 maja 1990 r. (wejście w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych) stanowiły własność Skarbu Państwa i nie zostały objęte gleboznawczą klasyfikacją gruntów, powstała wątpliwość, czy grunty te należy objąć gleboznawczą klasyfikacją.

W związku z powyższym wystąpiono do Głównego Geodety Kraju o stanowisko w tej sprawie.

Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 09/07/2013 - 12:58
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09/07/2013 - 12:58