Jesteś tutaj

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów wg nowych przepisów

Z dniem 29 listopada 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wydane na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zostało opublikowane w Dz. U. z dnia 14 listopada 2012 r. poz. 1246.

Rozporządzenie określa:

 • urzędową tabelę klas gruntów,
 • sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Klasyfikację przeprowadza starosta (odpowiednio prezydent miasta na prawach powiatu):

 • z urzędu
 • na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków

Zwraca się uwagę, iż to starosta:

 • wszczyna i prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w trybie przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
 • zleca na koszt wnioskodawcy (właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków) opracowanie projektu ustalenia klasyfikacji i upoważnia osoby gwarantujące prawidłowe wykonanie prac związanych z poddziałem gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych gleb, oraz gwarantujące prawidłowy poziom merytoryczny wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • wydaje decyzję o ustaleniu klasyfikacji,
 • wydaje postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania.

W aktualnym stanie prawnym brak jest podstaw do prowadzenia przez wojewodów (wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego) listy osób upoważnionych do przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Przepisy nie przewidują także przy prowadzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów współdziałania na zasadzie art. 106 KPA starosty z jakimkolwiek innym organem.

Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie przez osobę upoważniona przez starostę obejmuje

 1. sporządzenie opisu fizjograficznego;
 2. ustalenie zasięgu gruntów podlegających klasyfikacji;
 3. badanie profili glebowych, w tym określenie uziarnienia w ich poszczególnych poziomach genetycznych oraz szczegółowe określenie na mapie ewidencyjnej miejsca przeprowadzania tych badań;
 4. ustalenie rodzaju zbiorowisk roślinnych na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych;
 5. ustalenie typu siedliskowego lasu, jego drzewostanu, podszycia i runa na gruntach leśnych;
 6. ustalenie rodzaju i gęstości zadrzewień i zakrzewień gruntów zadrzewionych i zakrzewionych;
 7. zaliczenie gruntów do odpowiedniego typu, rodzaju i gatunku gleby, rodzaju użytku gruntowego oraz klasy bonitacyjnej;
 8. ustalenie zasięgu konturów typów gleb oraz klas bonitacyjnych.

Projekt ustalenia klasyfikacji obejmuje:

 1.  mapę klasyfikacji, sporządzoną na kopii mapy ewidencyjnej, zawierającą w szczególności:
  1. granice obszaru objętego klasyfikacją,
  2. ustalone granice zasięgów konturów typów gleb,
  3. ustalone granice zasięgów konturów klas bonitacyjnych,
  4. położenie odkrywek glebowych,
  5. dane opisowo-informacyjne:
 • oznaczenie jednostki ewidencyjnej i obrębu,
 • oznaczenie skali,
 • oznaczenia typów, rodzajów i gatunków gleb, rodzajów użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych, numery konturów klas bonitacyjnych oraz odkrywek glebowych.

Protokół z przeprowadzonej klasyfikacji zawiera w szczególności:

 • ogólną charakterystykę gruntów objętych klasyfikacją, w tym ukształtowanie terenu, jego wzniesienie nad poziom morza, ilość opadów atmosferycznych, stosunki wodne, istniejące budowle wodno-melioracyjne, dominujące rodzaje użytków gruntowych, typy gleb oraz dominujące klasy bonitacyjne,
 • zestawienie opisów odkrywek glebowych charakteryzujących typy, rodzaje i gatunki gleb, rodzaje użytków gruntowych oraz klasy bonitacyjne,
 • informację o mapie ewidencyjnej,
 • podpisy klasyfikatora oraz właścicieli obecnych przy przeprowadzaniu czynności klasyfikacyjnych w terenie,
 • datę jego sporządzenia.

Wyłożenie projektu ustalenia klasyfikacji

 • W przypadku klasyfikacji przeprowadzanej z urzędu starosta zawiadamia właścicieli o miejscu i terminie wyłożenia na okres 14 dni do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji, na co najmniej 14 dni przed tym terminem.
 • W przypadku klasyfikacji przeprowadzanej na wniosek właściciela starosta zawiadamia właściciela o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji.

Zastrzeżenia do projektu ustalenia klasyfikacji  mogą być zgłaszane:

 • w okresie jego wyłożenia (w przypadku klasyfikacji przeprowadzanej z urzędu),
 • w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji (w przypadku klasyfikacji przeprowadzanej na wniosek).

Informację o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń organ zamieszcza w uzasadnieniu decyzji.

Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 04/01/2013 - 12:09
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04/01/2013 - 12:13