Jesteś tutaj

Aktualności

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

22 lutego 2014 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, po nowelizacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

W Dzienniku Ustaw z 2014 r. pod poz. 176 opublikowano rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Rozporządzenie wejdzie w życie 22 lutego br.

Quasi-geoida już na stronie GUGiK

W Biuletynie Informacji Publicznej GUGiK-u opublikowano modele danych: obowiązującej quasi-geoidy, a także różnic wysokości pomiędzy układami odniesienia PL-ETRF2000 a PL-ETRF89 oraz pomiędzy układami wysokościowymi PL-EVRF2007-NH a PL-KRON86-NH.

Nowe zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W Dzienniku Ustaw z 7 października 2013 r. pod poz. 1183 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 stycznia 2014 r.

Więcej informacji w zakładce Prawo.

Zmiany w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1157 została opublikowana ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Więcej informacji w zakładce Prawo.

Nowy zasady ewidencjonowania i prowadzenia PZGiK

5 września 2013 r. Minister administracji i cyfryzacji podpisał rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji zapisanej w art. 40 ust. 8 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Deregulacja zawodu geodety faktem

W Dzienniku Ustaw z 23 lipca 2013 r. (poz. 829) została opublikowana ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.
Ustawa nowelizuje 27 różnych aktów, w tym Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 4 ustawy „deregulacyjnej”).
Przepisy ustawy wchodzą w życie 23 sierpnia 2013 r.

Deregulacja zawodów

9 lipca 2013 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę deregulującą dostęp do wybranych zawodów, w tym geodety i kartografa. Ustawa nowelizuje 27 różnych ustaw, w tym ustawę - Prawo geodezyjne i kartograficzne (wprowadzone zmiany określa  art. 4 ustawy).

Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych: odrolnienie tylko za zgodą ministra

Z dniem 26 maja 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 503). Celem nowelizacji było zwiększenie przejrzystości dotychczas obowiązujących przepisów oraz rozstrzygnięcie wątpliwości interpretacyjnych, co do treści postanowień ustawy.

Rozporządzenie w sprawie GESUT i BDOT500

W Dzienniku Ustaw z 21 marca 2013 r. pod. Poz. 383 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, wydane na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozporządzenie wchodzi w życie 5 kwietnia 2013 r.

Strony