Jesteś tutaj

Aktualności

Pomiar metodą RTN

Główny Geodeta Kraju zajął stanowisko w kwestii wyrównywania wyników pomiarów uzyskanych metodą RTN.

Nowe Pgik - FAQ na stronie GUGiK

Główny Geodeta Kraju  na swojej stronie internetowej publikuje informacje oraz pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami dotyczące zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dla ułatwienia pytania zostały podzielone na cztery kategorie tematyczne: Dane i usługi systemu ASG-EUPOS, Narady koordynacyjne i GESUT, Opłaty i licencje  oraz Uprawnienia zawodowe.

Nowelizacja przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

Nowelizacja ustawy z dnia 17 maja 1989 r. –Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) wyniknęła z opublikowanego 11 lipca 2013 r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn. akt K 30/12. Zgodnie z treścią przedmiotowego wyroku przepis art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. b stracił moc obowiązującą 12 lipca 2014 r. Artykuł ten stanowił ustawowe upoważnienie do wydania rozporządzenia określającego wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, za udzielenie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Odmowa przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów

Zgodnie z obowiązującym do 12 lipca 2014 r. rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnienie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837) w przypadku odmowy włączenia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji będącej rezultatem pracy geodezyjnej lub kartograficznej, wykonawca danej pracy mógł na podstawie § 12 ust. 2 tegoż rozporządzenia złożyć do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wniosek o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu.

Ustawa nowelizująca ustawę – Prawo geodezyjne i kartograficzne opublikowana

W Dzienniku Ustaw z 4 lipca 2014 r., pod poz. 897 została opublikowana ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ustawa wchodzi w życie 12 lipca 2014 r. z wyjątkiem: art. 1 pkt 17 lit. b w zakresie nadania nowego brzemienia art. 20 ust. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, art. 1 pkt 32, 34-36, art. 4, 6-8, które wchodzą w życie 1 stycznia 2015 r.

Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne podpisana

2 lipca 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw akt ten wejdzie w życie 12 lipca 2014 r.

Nowelizacja ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne

13 czerwca 2014 r. została skierowana do Prezydenta RP do podpisu ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z art. 16 ustawa wchodzi w życie 12 lipca 2014 r.

Błędy w treści Załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Główny Geodeta Kraju informuje, że do treści Załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntow i budynków (Dz.U. z 2013 r., poz. 1551), na etapie redakcyjnym, wkradły się błędy do niektórych matematycznych wzorów zamieszczonych w tym załączniku.

Dziennik praktyki zawodowej

Osoba zainteresowana składając wniosek o wydanie Dziennika praktyki winna okazać stosowne dokumenty, na podstawie których zostanie dokonany wpis do rejestru wydanego dziennika. Wydanie Dziennika praktyki zawodowej powinno mieć miejsce w dniu złożenia wniosku.

Ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych

31 grudnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2013 r., poz. 1551).

Rozporządzenie zmieniło między innymi brzmienie §§ 36 – 39 rozporządzenia z dnie 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynków, (Dz.U. Nr 38, poz.454, z późn. zm.), tj. przepisów regulujących tryb i zasady ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Strony