Jesteś tutaj

Aktualności

Mapa do celów projektowych i udostępnianie informacji z egib

Wyjaśnienia dotyczące problematyki aktualności mapy do celów projektowych i zakresu informacji udostępnianych z ewidencji gruntów i budynków.

Tekst jednolity ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

W Dzienniku Ustaw 6 października 2016 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629)

Wspólne stanowisko Głównego Geodety Kraju i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Główny Geodeta Kraju i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydali wspólne stanowisko w sprawie wykonywania art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, z późn. zm.) stanowiącego o obowiązku przekazywania przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego uwierzytelnionych kopii zatwierdzonych projektów zagospodarowania działki lub terenu organom administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Nowe przepisy w sprawie BDOT500 i mapy zasadniczej

W Dzienniku Ustaw 3 grudnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2028).

Rozporządzenie wejdzie w życie 18 grudnia 2015 r.

Zmiany w ustawie o działach administracji rządowej

W Dzienniku Ustaw została 26 listopada 2015 r. opublikowana ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1960).

Ustawa obowiązuje od 27 listopada 2015 r.

Nowe przepisy w sprawie GESUT

23 listopada 2015 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r., poz. 1938).

Rozporządzenie wchodzi w życie 8 grudnia 2015 r.

Strony