Jesteś tutaj

Aktualności

Zmiany w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Z dniem 30 kwietnia 2018 r. wchodzą w życie zmiany do ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne wprowadzone art. 17 ustawy z dnia 30 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 650).

"Katalog wytycznych" GUGiKu

Główny Geodeta Kraju  na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej  Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opublikował "Katalog wytycznych" w zakresie wyjaśnienia niektórych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii (zakładka <GEODEZJA I KARTOGRAFIA → Katalog wytycznych>).

Nowe warunki techniczne dla budynków

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2285).

Ogłoszenie na rok 2018 nowych stawek za udostępnianie materiałów zasobu

W Monitorze Polskim z 2017 r. pod poz. 984 zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zmiany w przepisach dotyczących EGiB i udostępniania materiałów zasobu

Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 903) wprowadziła m.in. zmiany do załącznika ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. W tabeli nr 11 załącznika dodano 3 pozycje: uproszczony wypis z rejestru gruntów, wypis z wykazu działek, wypis z wykazu podmiotów. W związku z czym zaszła konieczność ujednolicenia przepisów szczegółowych.

Nowe Prawo wodne

W Dzienniku Ustaw 23 sierpnia 2017 r. opublikowana została ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566). Ustawa ta 1 stycznia 2018 r. zastąpi dotychczasową ustawę regulującą gospodarowanie wodami.

Walidacja plików GML

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezyjnego i Kartograficznego ogólnodostępna jest nowa wersja aplikacji do walidacji plików XML i GML zawierających dane ewidencji gruntów i budynków oraz zawiadomień o zmianach dokonanych w tej ewidencji, księdze wieczystej oraz bazie danych PESEL.

Wyjaśnienia GGK w sprawie GESUT i BDOT500

Główny Geodeta Kraju udzielił odpowiedzi/wyjaśnień na postawione pytania/wątpliwości wynikające z przepisów rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT oraz rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Strony