Jesteś tutaj

Aktualności

Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

21 sierpnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1429 opubliowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Rozporządzenie weszło w życie 22 sierpnia 2020 r.

Rekomendacja wdrożenia działań zapobiegawczych

Główny Urząd Geodezji i Kartografii rekomenduje wdrożenie uzgodnionych z Głównym Inspektorem Sanitarnym działań zapobiegawczych dla geodetów przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny.

Nowe rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

W  Dzienniku Ustaw z 27 września 2019 r. pod poz. 1846 opublikowano rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 20 września 2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Rozporządzenie weszło w życie 30 września 2019 r.

Nowelizacja ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Z dniem 15 sierpnia 2019 r. wejdzie w życie zmiana przepisów art. 40b ust. 2 pkt 4 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne na mocy art 4 ustawy  z dnia  13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

Rozszerzona zostanie lista podmiotów na żądanie, których nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego.

Zmiany w przepisach o ochronie znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

27 czerwca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1086).

Nowa Ewidencja zbiorów i usług IIP

8 grudnia br. weszły w życie przepisy rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2284). Głównym cel nowelizacji jest usprawnienie ewidencjonowania zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

Najistotniejsze zmiany:

Ogłoszenie na rok 2019 nowych stawek za udostępnianie materiałów zasobu

W Monitorze Polskim z 2018 r. pod poz. 1053 opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. stawek opłat za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wykaz dróg krajowych w województwie wielkopolskim

W Dzienniku Ustaw z 2018 r. pod poz. 442 zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych, ustalające przebieg dróg krajowych w województwach.

Strony