Jesteś tutaj

Aktualności

Nowe rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

W  Dzienniku Ustaw z 27 września 2019 r. pod poz. 1846 opublikowano rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 20 września 2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Rozporządzenie weszło w życie 30 września 2019 r.

Nowelizacja ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Z dniem 15 sierpnia 2019 r. wejdzie w życie zmiana przepisów art. 40b ust. 2 pkt 4 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne na mocy art 4 ustawy  z dnia  13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

Rozszerzona zostanie lista podmiotów na żądanie, których nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego.

Zmiany w przepisach o ochronie znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

27 czerwca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1086).

Nowa Ewidencja zbiorów i usług IIP

8 grudnia br. weszły w życie przepisy rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2284). Głównym cel nowelizacji jest usprawnienie ewidencjonowania zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

Najistotniejsze zmiany:

Ogłoszenie na rok 2019 nowych stawek za udostępnianie materiałów zasobu

W Monitorze Polskim z 2018 r. pod poz. 1053 opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. stawek opłat za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wykaz dróg krajowych w województwie wielkopolskim

W Dzienniku Ustaw z 2018 r. pod poz. 442 zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych, ustalające przebieg dróg krajowych w województwach.

Zmiany w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Z dniem 30 kwietnia 2018 r. wchodzą w życie zmiany do ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne wprowadzone art. 17 ustawy z dnia 30 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 650).

"Katalog wytycznych" GUGiKu

Główny Geodeta Kraju  na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej  Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opublikował "Katalog wytycznych" w zakresie wyjaśnienia niektórych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii (zakładka <GEODEZJA I KARTOGRAFIA → Katalog wytycznych>).

Nowe warunki techniczne dla budynków

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2285).

Strony