Jesteś tutaj

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

W myśl ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629), zwana dalej ustawą, wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego przeprowadzają kontrolę działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonujących prace geodezyjne lub kartograficzne przedsiębiorców, a także państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w zakresie legalności i rzetelności, a w odniesieniu do organów administracji również w zakresie celowości.

Do podstawowych zadań Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należy:

 1. kontrolowanie działań administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 2. kontrolowanie przedsiębiorców w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, a w szczególności:
  1. zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami prawa,
  2. posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
 3. współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w zakresie nadzoru geodezyjnego i kartograficznego i kontroli, w tym planowanie działań kontrolnych i prowadzenie sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii;
 4. współdziałanie z organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;
 5. współpraca z szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
 6. przechowywanie kopii zabezpieczających baz danych, w szczególności baz danych ewidencji gruntów i budynków;
 7. wyrażanie na wniosek starosty opinii o przygotowaniu gminy do przejęcia jego zadań w zakresie geodezji i kartografii;
 8. sprawowanie nadzoru nad działaniem organów administracji geodezyjnej i kartograficznej:
  • prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
   • prowadzenia dla obszaru powiatu:
    • ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2,
    • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3,
    • gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
   • tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b,
   • tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2;
  • koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
  • zakładania osnów szczegółowych,
  • przeprowadzenia powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania i prowadzenia map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
  • ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
  • prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  • wykonywania i udostępniania kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa;
  • analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacja prac urządzeniowo – rolnych;
  • monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;
 9. rozpatrywanie skarg i wniosków  dotyczących niezgodnego z przepisami prawa wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz inne jednostki organizacyjne, których przedmiot działania obejmuje wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych;
 10. wnioskowanie do Rzecznika Dyscyplinarneg w Poznaniu o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, winnych naruszenia przepisów ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 11. wydawanie na wniosek osoby zainteresowanej dziennika praktyki zawodowej oraz prowadzenie rejestru wydanych dzienników;
 12. prowadzenie postępowań administracyjnych w rozumieniu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w myśl przepisu art. 7b ust. 2 ustawy;
Autor: Agnieszka Grobelna
Data utworzenia: 23/12/2011 - 14:40
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Grzelak
Data aktualizacji: 24/05/2018 - 11:57