Jesteś tutaj

Udostępnianie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym z ewidencji gruntów i budynków

Udostępnianie materiałów i zbiorów danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków

Zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.), zwana dalej ustawą, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny to zbiory danych prowadzone na podstawie ustawy przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, utworzone na podstawie tych zbiorów danych opracowania kartograficzne, rejestry, wykazy i zestawienia, dokumentację zawierającą wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych lub dokumenty utworzone w wyniku tych prac, a także zobrazowania lotnicze i satelitarne.

Państwowy zasób geodezyjny składa się z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych:

centralny zasób geodezyjny i kartograficzny – to centralna część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzona przez Głównego Geodetę Kraju;

wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny – to wojewódzka część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzona przez marszałków województw przy pomocy geodetów województw;

powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny – to powiatowa część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzona przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu przy pomocy geodetów powiatowych.

Zasady udostępniania danych i informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego regulują przepisy rozdziału 7 ustawy oraz rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183).

Na podstawie art. 40a ust. 1 ustawy organy prowadzące państwowy zasobów geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały zasobu odpłatnie.

Stawki podstawowe, jednostki rozliczeniowe, współczynniki korygujące oraz szczegółowe zasady obliczania opłat określa załącznik do ustawy.

Zgodnie z art. 40b ust. 1 ustawy PGiK opłacie podlega:

 1. umożliwienie korzystania z usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS umożliwiającego udostępnianie danych podstawowej osnowy geodezyjnej,
 2. sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
 3. uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 4. wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres,
 5. udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków,
 6. uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Ustawodawca formułując w art. 40a ust.1 generalną zasadę odpłatności wskazał przepisy prawa, które stanowią o odstępstwie od tej zasady, i tak:

art. 40a ust. 2 ustawy PGiK, stanowi, iż nie pobiera się opłaty za:

 1. udostępnianie zbiorów danych:
  1. państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
  2. państwowego rejestru nazw geograficznych,
  3. zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych,
  4. dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m;
 2. udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
  • w celu edukacyjnym:
  • w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:
  • w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego – służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.);
 3. udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu – w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace;
 4. udostępnianie danych na podstawie:
 • art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
 • art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadnia publiczne.

Ponadto, art. 40b ust. 2 ustawy PGiK stanowi o tym, że nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzone i wydane na żądanie:

 1. prokuratury,
 2. sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa,
 3. organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań,
 4. organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu:
  1. ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej,
  2. przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
  3. przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa.

Wzory wniosków o udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego określają załączniki do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 40g ustawy.

Ponadto, art. 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadnia publiczne stanowi, iż podmiot prowadzący rejestr publiczny (tj. – w rozumieniu tej ustawy – rejestr, ewidencję, wykaz, listę spis albo inną formę ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych) zapewnia podmiotowi publicznemu (zdefiniowanemu w art. 2 tej ustawy) albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, który realizuje zadania publiczne (na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny realizacji takich zadań), nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, składanego w formie pisemnej, określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692). (patrz zakładka Druki i wzory)

Autor: Agnieszka Grobelna
Data utworzenia: 04/11/2013 - 12:46
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14/07/2014 - 08:18